ഈദുൽ ഫിത്വർ സൗഹാർദപൂർണമായ സാമൂഹ്യ പുനർനിർമാണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം: എം ഐ അബ്ദുൽ അസീസ്

ജീവിതവിശുദ്ധിയാർജിച്ച് പരസ്പരസ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദത്തിലുമധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യപുനർനിർമാണത്തിനുള്ള അഹ്വാനമാണ് ഈദുൽ ഫിത്വർ നൽകുന്നതെന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള അമീർ എം ഐ അബ്ദുൽ അസീസ് തന്റെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ സന്

Read More