ബീവ് റേജ്, ബാർ അടച്ചുപൂട്ടാതിരുന്നാലുള്ള സാമൂഹ്യ ദുരന്തത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവാദി -ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി

കോഴിക്കോട്: കോവിഡ് 19 സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും ബീവ്റേജ് ഔട്ട് ലെറ്റുകളും ബാറുകളും അടച്ചുപൂട്ടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാമൂഹ്യ ദുരന

Read More