അൽ-ജാമിഅ പ്രഖ്യാപനം

ശാന്തപുരം ഇസ്‌ലാമിയ്യ കോളേജ് അൽ-ജാമിഅ അൽ ഇസ്‌ലാമിയ്യ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡോ. യൂസുഫുൽ ഖറദാവിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.