ഇസ്‌ലാം ഓൺലൈവ്

ഇസ്‌ലാം ഓൺലൈവ് വെബ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. ആധുനിക വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കാലഘട്ടത്തില്‍ ഭാഷയില്‍ പൊതു സമൂഹത്തിന് ഇസ്‌ലാമിന്റെ സന്ദേശമെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കോഴിക്കോട് ഹിറാ സെന്ററില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന D4 മീഡിയയുടെ പ്രഥമ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംരംഭമാണ് https://www.islamonlive.in