ഇസ്‌ലാമിക വിജ്ഞാനകോശം

ഇസ്‌ലാമിക വിജ്ഞാനകോശം ആദ്യ വാള്യം പുറത്തിറങ്ങി.