എസ്.ഐ.ഒ കാമ്പയിൻ

“സംസ്കാരമോ സർവ്വനാശമോ” എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എസ്. ഐ.ഒ കാമ്പയിനും സമ്മേളനങ്ങളും നടന്നു.
[December 12, 1995 — January 15, 1996]