എസ്.ഐ.ഒ ദീനിമദാരിസ് സമ്മേളനം

എസ്.ഐ.ഒ ദീനിമദാരിസ് സമ്മേളനം ശാന്തപുരത്ത് നടന്നു. കൂനൂ റബ്ബാനിയ്യീൻ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഇസ്‌ലാമിക കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ സമ്മേളനം നടന്നത്.