എ.പി.സി.ആർ

അസ്സോസിയേഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ദേശീയ സംഘടനയുടെ കേരള ചാപ്റ്റർ ആരംഭിച്ചു.