ഐ.പി.എച്ച് ഷോറും ഉദ്ഘാടനം

ഇസ്‌ലാമിക് പബ്ലിക്കേഷൻ ഹൗസിന്റെ മുഖ്യ ഷോറും കോഴിക്കോട് രാജാജി റോഡിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓയാസിസ് കോമ്പൗണ്ടിലെ ഷോറും പ്രതീക്ഷാ ബുക്സ് ആക്കി മാറ്റി.