അൽ മദ്റസതുൽ ഇസ്‌ലാമിയ്യ

ശാന്തപുരം അൽ മദ്റസതുൽ ഇസ്‌ലാമിയ്യ ആരംഭിച്ചു.