എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം (മൂഴിക്കൽ)

രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സംഘടനാ ആസ്ഥാനത്തിനടുത്ത് മൂഴിക്കലില്‍ വെച്ച് എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാന തല വാര്‍ഷിക സമ്മേളനങ്ങള്‍ താല്കാലികമായി നിര്‍ത്തി. നാല് ഘടകങ്ങളില്‍ നിന്നായി 41 വനിതകള്‍ പേര്‍ പങ്കെടുത്തതോടെ വനിതാ മേഖലയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മേളനത്തോടെ തുടക്കമായി. https://drive.google.com/file/d/0B9v1KTpTuCT-ck5keEc3MFBQT3c/view