എസ്.ഐ.ഒ

1982 ഒക്ടോബര്‍ 19 ന് സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് ഇസ്‌ലാമിക് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടന രൂപീകിരിച്ചു. http://sio-india.org/