കേരള മസ്ജിദ് കൗൺസിൽ

1992 കേരള മസ്ജിദ് കൗണ്‍സില്‍-കേരളത്തില്‍ മസ്ജിദുകളുടെ ഏകോപന സമിതിയാണിത്. 1992-ല്‍ രൂപവത്കരിച്ച കൗണ്‍സില്‍ 1996 ല്‍ സൊസൈറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.