കൊടിയത്തൂരിൽ വാദിറഹ്മ ഓർഫനേജ്

1989 ല്‍ കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂരില്‍ വാദിറഹ്മ ഓര്‍ഫനേജ് സ്ഥാപിച്ചു.