ജി.ഐ.ഒ

വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ക്കു വേണ്ടി 1984 ജൂലൈ 7-ന് രൂപീകൃതമായ സംഘടനയാണ് ഗേള്‍സ് ഇസ്‌ലാമിക് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍. (ജി.ഐ.ഒ.) http://giokerala.org