ടി.കെ. അബ്ദുല്ല സാഹിബ് അമീർ (1982 — 1984)

ടി.കെ. അബ്ദുല്ല സാഹിബ് വീണ്ടും അമീർ സ്ഥാനത്തേക്ക് . https://ml.wikipedia.org/wiki/T.K._Abdulla