ടി.കെ. അബ്ദുല്ല സാഹിബ് അമീർ

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരള മൂന്നാമത്തെ അമീറായി 1972 ൽ ടി.കെ. അബ്ദുല്ല സാഹിബ് സ്ഥാനമേറ്റു. 1982-84 കാലയളവിലും അമീറായിട്ടുണ്ട്.
https://ml.wikipedia.org/wiki/T.K._Abdulla