പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പിലാവിൽ അൻസാർ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. എ.വി. അബ്ദുൽ മജീദ് സാഹിബായിരുന്നു ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യശില്പി. ഈ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളും(1983) അനാഥാലയവും (1991) ആതുരാലയവും(1994) ആരംഭിച്ചത്.