പ്രതീക്ഷാ ബുക്സ്

എസ്.ഐ.ഒ ഒന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതീക്ഷാ ബുക്സ് എന്ന പ്രസാധാനാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏഴ് പുസ്കങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. 1987 വരെ സ്ഥാപനം നിലനിന്നു.