പ്രബോധനം ടാബ്ലോയ്ഡ്

1964 ല്‍ പ്രതിപക്ഷ പത്രം മാസികകയായി മാറുകയും ടാബ്ലോയ്ഡ് സൈസില്‍ വാരിക സമാന്തരമായി പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.