പ്രബോധനം മാസിക

പ്രബോധനം മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു. ടി. മുഹമ്മദ് സാഹിബായിരുന്നു പത്രാധിപര്‍.