മലർവാടി ദ്വൈവാരികയിലേക്ക്

1986 മെയ് മാസത്തിൽ മലർവാടി മാസികയിൽ നിന്നും ദ്വൈവാരികയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങി.കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ബാല പ്രസിദ്ധീകരണം എന്ന പദവിയിലുമെത്തി. ഇടക്കാലത്ത് വീണ്ടും മാസികയായിമാറി.