മാധ്യമം ദിനപത്രം

കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാട് കുന്നിൽ നിന്നും മാധ്യമം ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു.