മൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

1950 ല്‍ കണ്ണൂരിലെ വളപട്ടണത്ത് വെച്ച് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ മൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ച് പ്രസാധനാവശ്യാര്‍ഥം സ്വന്തമായി പ്രസ് വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.15,000 രൂപയായിരുന്നു ബജറ്റ്. 10 രൂപ സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ച് തന്നെ പിരിച്ചു.