യുവസരണി ദ്വൈവാരിക

1992 ജനുവരി മുതൽ ടാബ്ലോയ്ഡ് സൈസിൽ ദ്വൈവാരികയായി പുറത്തിറങ്ങി.