രണ്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

1949 ല്‍ രണ്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റ്യാടിയില്‍ നടന്നു.