സംസ്ഥാന അമീർ പദവി നിലവിൽ വന്നു

സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് അമീര്‍ എന്ന പദവി നല്‍കിയത്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ മാത്രം അമീറുംസംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഖയ്യിം (സെക്രട്ടറി) എന്ന പദവിയാണുണ്ടായിരുന്നത്.