ഹാജി സാഹിബ് പ്രഥമ അമീർ

ഹാജി.വി.പി. മുഹമ്മദലി സാഹിബ് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി പ്രഥമ അമീറായി 1948 മുതൽ 1959 ൽ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ തുടർന്നു. https://ml.wikipedia.org/wiki/V.P._Muhammad_Ali