ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ

“കാരുണ്യത്തിന്റെ ദർശനത്തിലേക്ക്” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ 2006 ഫെബ്രുവരി 19 എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനം നടന്നു.