ടി.ആരിഫലി സാഹിബ് അമീർ (2005-2015)

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരള അമീറായി ടി.ആരിഫലി സാഹിബ് 2005-15 കാലയളവുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
(March 26, 2005 — January 1, 2015)