തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ സോഫ്ട് വെയർ

തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ സോഫ്ട് വെയർ മലപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ ടൗൺഹാളിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് വെബ് എഡിഷനും 2016 ൽ സോഫ്ട് വെയർ രണ്ടാം എഡിഷനും പുറത്തിറക്കി.