പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ

2016 ഫെബ്രുവരി 6 പീപ്പിള്‍സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന പേരില്‍ എന്‍.ജി.ഒ പ്രഖ്യാപിച്ചു.