പ്രബോധനം മാസിക നിർത്തി

1987 മുതല്‍ പ്രബോധനം മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം നിര്‍ത്തുകയും ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വാരിക മാത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുകയും ചെയ്തു.