ബോധനം ജേണൽ

ബോധനം ദ്വൈമാസിക മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ക്വാട്ടേർലി ജേണൽ ആയി പുറത്തിറങ്ങി. ശിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂരായിരുന്നു മുഖ്യ പത്രാധിപർ.2015 ഒക്ടോബർ-ഡിസംബറോടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തി.