ബോധനം ത്രൈമാസിക

പഠന ഗേവഷണ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ബോധനം ത്രൈമാസിക പുറത്തിറങ്ങാനാരംഭിച്ചു.