മതം മതജീർണ്ണതക്കെതിരെ-കാമ്പയിൻ

എസ്.ഐ.ഒ കേരള കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാമ്പയിൻ നടത്തി.കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നടന്നു.