മർഹമ എജു സപ്പോർട്ട്

വിദ്യാഭ്യാസ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എസ്.ഐ.ഒ വിന് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച സംരഭമാണ് മർഹമ എജു സപ്പോർട്ട്.