സകാത്ത് കാമ്പയിൻ

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാകാത്ത് കാമ്പയിൻ നടന്നു.
[October 1, 2004 — October 15, 2004]