സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം

2005 ഏപ്രിൽ 23 സോളിഡാരിറ്റി പ്രഥമ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പാലക്കാട്ട് വെച്ച് നടന്നു.