ഹിന്ദുത്വം-മാക്സിസം-ഇസ്‌ലാം സംവാദം

എസ്.ഐ.ഒ ഹിന്ദുത്വം-മാക്സിസം-ഇസ്‌ലാം സംവാദം പാലക്കാട് സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.രാമൻ പിള്ള, എം.എസ്.കുമാർ, ഡോ.കെ.മാധവൻകുട്ടി (ഹിന്ദുത്വം) എൻ.വി.പി ഉണിത്തിരി, കെ.എസ്.ഹരിഹരൻ, എം.എം. നാരായണൻ (മാക്സിസം) കൂട്ടിൽ മുഹമ്മദാലി, ടി.കെ.അബ്ദുല്ല, ഒ.അബ്ദുറഹ്മാൻ (ഇസ്‌ലാം) എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.