ഹിന്ദു-മുസ്‌ലിം ഡയലോഗ്

എസ്.ഐ.ഒ ഹിന്ദു-മുസ്‌ലിം ഡയലോഗ് തൃശൂർ ടൗൺഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. പുറനാട്ടുകര രമാകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലെ സ്വാമി തത്വമയാനന്ദ, സ്വാമി അക്ഷയാത്മാനന്ദ, സ്വാമി ആത്മ സ്വരൂപാനന്ദ, ടി.കെ. അബ്ദുല്ല, ഒ.അബ്ദുറഹ്മാൻ, കൂട്ടിൽ മുഹമ്മദാലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.