ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ജില്ലാ സമ്മേളനം

Ameer Updates

സമ്മേളനങ്ങള്‍ സമാപിക്കുമ്പോള്‍

കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും  ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കുന്നു. വലിയ മുന്നേറ്റമായി സമ്മേളനങ്ങള്‍. പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കപ്പുറമായിരുന്നു ജനപങ്കാളിത്തം.

Featured Video