സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഫോടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷഅന്വേഷണം നടത്തണം -ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന്