ന്യൂസിലാന്റ് ആക്രമണം: വംശീയതയുടെ ആഴം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ലോകത്ത് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വംശീയതയുടെയും തദടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ആഴമാണ് ന്യൂസിലാൻറിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനക്കെത്തിയവരെ ഭീകരൻ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. കൂട്ടക്കൊല

Read More