ബൈത്തുസകാത്ത് കേരള പദ്ധതി വിതരണം

ബൈത്തുസകാത്ത് കേരളയുടെ വിവിധ പദ്ധതി വിതരണം കോഴിക്കോട് മെസ്സേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽപെട്ട 52 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്‌ പദ്ധതി വിതരണം ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. എ

Read More