അൽജാമിഅ ഫാക്കൽറ്റി ഉദ്ഘാടനം

ശാന്തപുരം അൽ-ജാമിഅ അൽ ഇസ്‌ലാമിയ്യ ഫാക്കൽറ്റികളുടെ ഉദ്ഘാടനം റാശിദുൽ ഗനൂഷി നിർവ്വഹിച്ചു.