എഡുക്കേഷൻ ബോർഡ്

എഡുക്കേഷൻ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. ശാന്തപുരം അൽജാമിഅയിലാണ് ആസ്ഥാനം.