എസ്.ഐ.ഒ കാമ്പയിൻ

[October 1, 2000 — October 31, 2000]
“ഗോളവർകരണത്തിനും വർഗ്ഗീയതക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിനുമെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എസ്.ഐ.ഒ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന കാമ്പയിൻ നടന്നു.