എസ്.ഐ.ഒ ടീൻസ് സർക്കിൾ

കൗമാരക്കാർക്കായി എസ്.ഐ.ഒ ടീൻസ് സർക്കിൾ ആരംഭിച്ചു. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ വിങായാണ് ടീൻസ് സർക്കിൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.