ഐ.എസ്. വിരുദ്ധ കാമ്പയിൻ

2015 ഐ.എസ്. ഇസ്‌ലാമല്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ ഐ.എസ് വിരുദ്ധ പ്രചരണം നടത്തി.